Pavel Jelínek se narodil 17.dubna 1936 ve Kdyni.

    Turistice se věnoval již od dětství díky svým rodičům, kteří ho k této zálibě přivedli. Po studiích pracoval jako úředník Geodesie v Domažlicích. Velmi brzy se stal cvičitelem kde vedl různé vycházky, výlety i zápočtové cesty. Z počátku pracoval v odboru KČT ve Kdyni. Pomáhal při údržbě a opravách hradu Rýzmberk i při prodeji vstupenek. Byl členem štábů turistických akcí jako „S batohem šumavskými hvozdy“, sedmi ročníků  Spartakiádního pochodu do Prahy, DEP okolo ČSR nebo 3.letního turistického srazu v Domažlicích a DEP Český kvadrant (1969-1971).                                                                         

   Později založil odbor KČT Chodsko v Domažlicích a stal se jeho předsedou. Po roce 1989 se zúčastnil jednání a zasloužil se o navrácení turistických objektů na Čerchově a Korábu. Spolupracoval při prvním vydání turistických map KČT Chodsko a Český les-jih. Jako předseda KČT Chodsko se postaral o to, aby turistická základna v Mezholezích u Kdyně zůstala turistům. Byl předsedou KČT okresu Domažlice a několik let se podílel na vydávání okresního zpravodaje. Uvedl do provozu  informační službu KČT pro okres Domažlice. Byl členem oblastního výboru KČT oblasti Šumava. Jako značkař se věnoval značení turistických cest a rozvážení turistických směrovek. Pracoval jako předseda komise značení okresu Domažlice. Po roce 1989 se přičinil o vyznačení staré bývalé cesty kolem státních hranic a značil i nové trasy v oblastech kam se před rokem 1989  nemohlo.

    Za svou dlouholetou činnost byl oceněn veřejným uznáním 3.stupně-za zásluhy o rozvoj ČSTV, čestným uznáním za dlouholetou obětavou práci na úseku masového rozvoje TV a sportu, četným uznáním za aktivní podíl na organizování turistické části ČSS 80 v Západočeském kraji, čestným titulem Vzorný cvičitel a veřejným uznáním 2.stupně (diplom s medailí) za zásluhy a rozvoj ČSTV.

     I když mu nemoc nedovolovala se zúčastňovat pochodů nebo výletů, zajímal se o činnost klubu alespoň z domova. Členem KČT byl až do své smrti.

     Zemřel 6.února 1996 ve Kdyni.

          

Uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2011

 

 

 

 

>>  Zpět na seznam  <<