STATUT

 

„SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE“

 

 

Článek 1 – Základní ustanovení

 

   OV KČT PK zřizuje od roku 2009 Síň slávy české turistiky

Plzeňského kraje. Do Síně slávy mohou být zařazeny jak odbory KČT PK, tak osobnosti turistiky v PK.

Pro osobnosti to je jakési posmrtné uznání zásluh a práce v turistice v Plzeňském kraji.

 

Článek 2 -  Návrhy do SSČTPK

 

    Do SSČTPK mohou být navrhovány osobnosti z řad členů KČT, činovníků odborů KČT (ST ČSTV), komisí, značkařů a sekcí KČT, které se významně zasloužily o organizaci, rozvoj a propagaci turistiky v Plzeňském kraji.

 

Článek 3 – Kritéria pro přijetí odborů do SSČTPK

 

  Odbor musí aktivně pracovat minimálně 80 let. Musí být organizátorem nebo spoluorganizátorem významných akcí. 

  Akce by měly poukazovat na organizaci, rozvoj a propagaci turistiky v Plzeňském kraji.   

 

Článek 4 – Způsob navrhování do SSČTPK

 

    Návrhy do SSČTPK mohou dávat O KČT, sekce, komise i OV KČT PK, dále jednotliví členové turistiky v Plzeňském kraji. Návrhy posoudí Rada SSČTPK a předá ke schválení a realizaci OV KČT PK.

    Slavnostní uvedení schválených Odborů a osobností do SSČTPK bude provedeno na následující konferenci oblasti PK.

 

Článek 5 – Rada SSČTPK

 

     RSSČTPK je tříčlenná. Je složena z předsedy a dvou členů.

Radu SSČTPK navrhuje a schvaluje OV KČT PK.

     RSSČTPK vede řádně evidenci již schválených osobností i jednotlivé návrhy a jejich archivaci.

Rada svolává schůzku nejméně 1x ročně, případně dle potřeby. O schůzkách je veden řádný zápis.

      RSSČTPK informuje o zařazení osobnosti do SSTČPK příslušný O KČT, který člena navrhoval. OV KČT by měl informovat rodinu případně příbuzné o zařazení člena do SSČTPK. Zvážit i oznámení obci (městu, obvodu), možné zveřejnění na webových stránkách oblasti.

 

Článek 6 – Ekonomické zabezpečení

 

     Ekonomické zabezpečení RSSČTPK a SSČTPK je z rozpočtu OV KČT PK.

     Kontrola hospodaření podléhá ORK OV KČT PK.

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 

    SSČTPK je kniha, kde jsou odbory a  osobnosti zařazeni. Kniha je uložena na OV KČT PK a je možné do ní nahlédnout přímo na OV KČT PK, nebo na konferencích a při různých významných akcích v Plzeňském kraji.

   Nahlédnout do knihy SSČTPK je možné i na webových stránkách OV KČT PK.

 

          Zdeněk Weigl                                                              Václav Zykmund

          Rada SSČTPK                                                          předseda OV KČT PK     

 

Tento statut nabývá platnosti dnem schválení OV KČT PK.

 

Datum schválení:  5.1.2010

 

Číslo zápisu OV KČT PK: zápis č.43 ze dne 5.1.2010

 

 

 

>> POKRAČUJTE <<