logo_KCT_barevne_600x600

 

 

STATUT

 

„SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE“

 

 

 

 

Článek 1 – Základní ustanovení

   KČT OV zřizuje od roku 2009 Síň slávy české turistiky Plzeňského kraje.

   Do Síně slávy mohou být zařazeny jak odbory KČT PK, tak osobnosti KČT v Plzeňském kraji. Pro osobnosti to je jakési posmrtné uznání zásluh a práce v české turistice v Plzeňském kraji.

 

Článek 2 -  Návrhy do SSČTPK

   Do SSČTPK mohou být navrhovány osobnosti z řad členů KČT, činovníků odborů KČT (ST ČSTV), komisí, značkařů a sekcí KČT, které se významně zasloužily o organizaci, rozvoj a propagaci české turistiky v Plzeňském kraji.

 

Článek 3 – Kritéria pro přijetí odborů do SSČTPK

   Do SSČT mohou být uvedeny odbory KČT (event. jiné korporace české turistiky), založené minimálně před 50 lety, které se významně zasloužily o organizaci, rozvoj a propagaci české turistiky v Plzeňském kraji a vyvíjí činnost dosud.

 

Článek 4 – Způsob navrhování do SSČTPK

    Návrhy do SSČTPK mohou dávat odbory KČT, sekce, komise i KČT OV PK, tak i jednotliví členové KČT v Plzeňském kraji na vydaných formulářích. Návrhy posoudí Rada SSČTPK a předá ke schválení a realizaci KČT OV PK.

    Slavnostní uvedení schválených Odborů a osobností do SSČTPK bude provedeno na následující konferenci oblasti Plzeňského kraje.

 

Článek 5 – Rada SSČTPK

    Rada SSČTPK je tříčlenná. Je složena z předsedy a dvou členů.

Radu SSČTPK navrhuje a schvaluje KČT OV PK.

Rada SSČTPK vede řádně evidenci již schválených osobností i jednotlivé návrhy a jejich archivaci.

Rada svolává schůzku nejméně 1x ročně, případně dle potřeby. O schůzkách je veden řádný zápis.

Rada SSČTPK informuje o zařazení osobnosti do SSČTPK příslušný odbor KČT, který člena navrhoval. Odbor KČT by měl informovat rodinu případně příbuzné o zařazení člena.

do SSČTPK. Zvážit i oznámení obci (městu, obvodu), možné zveřejnění na webových stránkách oblasti.

 

 

Článek 6 – Ekonomické zabezpečení

     Ekonomické zabezpečení RSSČTPK a SSČTPK je z rozpočtu KČT OV PK.

Kontrola hospodaření podléhá OKK  KČT OV PK.

 

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 

    SSČTPK je kniha, kde jsou odbory a osobnosti zařazeni. Kniha je uložena na KČT OV PK a je možné do ní nahlédnout přímo na KČT OV PK, nebo na konferencích a při různých významných akcích v Plzeňském kraji.

Nahlédnout do knihy SSČTPK je možné i na webových stránkách KČT OV PK.

 

 

                     Zdeněk Weigl                                                                                     Josef Sýkora

                     Rada SSČTPK                                                                           předseda KČT OV PK     

 

 

Tento statut nabývá platnosti dnem schválení KČT, OV PK

 

Datum schválení: schválen 7. 11. 2017

 

Tento statut vstupuje v platnost dnem schvální: 7. 11. 2017

 

Číslo zápisu KČT, OV PK: zápis č. 42  ze dne 7. 11. 2017

 

 

>> POKRAČUJTE <<