Místopis A - G:

 B

Bečov nad Teplou

KV

Státní hrad a zámek – www.cestujme.cz/becov

Berounka

PM PS RO BE

Řeka vznikající na východním okraji Plzně soutokem Mže a Radbuzy ve výšce 300 m n.m. Její tok protéká hlubokým klikatým údolím jedno- nebo oboustranně lemované příkrými zalesněnými srázy a skalními útvary. Historický význam této řeky dokládají četné osady, hradiště a zříceniny středověkých hradů. Protože je Berounka vodnatou řekou, dokázala v minulosti uživit mnoho mlýnů, s čímž souvisí poměrně velký počet jezů. Nedostatek mostů (Dolany, Liblín, Zvíkovec) býval doplněn četnými přívozy, koncem 19. stol. 11 přívozů, dnes jen v Darové. Vody Berounky jsou domovem mnoha druhů živočichů - kromě ryb i ondatry pižmové, vodního ptactva i užovky obojkové. Vodnatost řeky je způsobena soutokem řek (Úhlava, Úslava, Mže, Radbuza) a četnými přítoky. I přes poměrně pomalý tok je vodáky oblíbená. Délka řeky od soutoku pod Plzní po ústí do Vltavy u Modřan je 139 km. Řeka meandruje Přírodním parkem Berounka, Křivoklátskem a Českým krasem.

Bezemínské hradiště

TC

Na náhorní planině ostrohu nad soutokem Úterského potoka a Hadovky. Jedno z nejstarších slovanských hradišť v západních Čechách. Rozloha hradiště je téměř 4 hektary. Kolem hradiště byl hlouben příkop hluboký 2 metry - výkopek pak byl navršen za příkopy, takže vznikly valy až 4 m vysoké, mnohdy zpevňované kamennými bloky, trámy a palisádami. Délka zřetelně viditelných ochranných valů je 1140 m, šíře až 3,5 metru. Patrný je i hlavní vstup se starou přístupovou cestou na severní straně areálu. Z vyhlídkového plató (na snímku) lze spatřit Vlčí horu, Gutštejn, údolí Hadovky, dvůr Daňkov , Hradišťský vrch, kostel a zříceninu hradu Krasíkov. Bezemínské hradiště leží na naučné stezce Šipín.

Blovice

PJ

Město Blovice, ležící v malebném údolí řeky Úslavy, bylo původně majetkem nedalekého cisterciáckého kláštera. Četné archeologické nálezy však svědčí o osídlení oblasti od doby kamenné až po hradištní. Z pozdní doby kamenné se zachovala řada výšinných sídlišť - skála na Bzí, Velký kámen u Srb, v lese Kamensko, skála nad Vlkovem a Polánka. První písemná zmínka o Blovicích pochází z roku 1284, ale přelom v jejich historii znamenal počátek 15. století. V místech bývalé tvrze vznikl zámek Hradiště, obklopený v 19. stol. anglickým parkem. Při přestavbě v roce 1873 byl spojen obytný objekt v pseudogotickém slohu s hospodářským dvorem do současné podoby. Mezi skulpturální výzdobou města vyniká nádherná barokní práce - sousoší sv. Kříže z r. 1727, vypínající se na zalesněném návrší nad řekou Úslavou, a na náměstí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1707. Za zmínku stojí vlastivědné muzeum, založené v roce 1913 Františkem Raušarem, ředitelem obecních a měšťanaských škol v Blovicích. Dnes jeho základ tvoří sbírky archeologické, národopisné, uměleckoprůmyslové, literárněhistorické a výtvarné. Mezi cenné regionální sbírky patří například výrobky z novomitrovické sklárny, skašovské hračky a výtvarná díla regionálních malířů. Za první republiky zde byl v provozu velký mlýn, pivovar a cihelna. Blovice jsou výchozím místem do nedaleké přírodní rezervace Chejlava.

Böhmerwald -aussichtsturm

SRN

Rozhledna stojící na německé straně státní hranice na vrchu Ebene (894 m n.m.), na severním konci pohoří Medvědí hory, je dosažitelná z hraničních přechodů Pleš a Švarcava v Českém lese. Myšlenka na vybudování rozhledny se zrodila v roce 1970. V říjnu 1979 byl vypracován projekt a 16. května 1983 byly zahájeny stavební práce. Stavba věže byla dokončena 28. října 1989. Plocha horní plošiny má 50 m2, výška věže 30,17 m nad terénem a vede na ni 142 schodů. Celkové stavební náklady činily 310.000 marek. Rozhledna je zdarma přístupná kdykoli po celý rok. Vyhlídková plošina je pevně zasklená. Na vyhlídkové plošině je umístěna kasa na finanční příspěvky pro dobročinné účely, kterou spravuje místní Rotary Club. Z rozhledny je mimo jiné výborný výhled do českého vnitrozemí, především na vojenskou věž na Velkém zvonu a rozhlednu Březinka. Rozhledna je oblíbeným výletním cílem.

Bolevec

PM

Čtvrť na severovýchodním okraji  Plzně, součást sídliště zv. Severní Předměstí. Do roku 1942 největší česká vesnice. Na  Bolevec navazuje oblast rybníků.

Bolevecké rybníky

PM

Soustava Boleveckých rybníků na severním předměstí Plzně vznikla v 15. – 16. stol. na potůčku, který stéká z Krkavce. Bolevecký (Velký) rybník57 ha, založen v roce 1420, ze dvou třetin obklopen lesem, široký písčitý břeh, pláž Ostende, autokempink Bolevec a Bílá Hora, dostupný MHD.   Velký Bolevecký rybník nelze prakticky vypustit, neboť vzhledem k malému přítoku by se napouštěl 8 až 10 let. Naposledy byl rybník vypuštěn v r. 1963. Košinář6 ha, plážový břeh na pískovcovém základu, chovný rybník. Senecký rybník – 9ha, písčitý břeh, na okraji borového lesa.   Třemošenský rybník – 4,5 ha, na okraji boleveckého sídliště, dostupný MHD. Kamenný rybník – 6 ha, lesní rybník s chladnější vodou, mělký písčitý břeh, v blízkosti chráněného území slatinných a rašeliništních společenstev. Výskyt mnoha druhů chráněných rostlin. Šídlovský rybník – na okraji sídliště Košutka, dostupný MHD.

Brdy

PJ, BE, PB

Rozsáhlá středočeská vrchovina převážně zalesněná, mezi městy Hořovice, Jince, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Starý Smolivec, Mirošov, Holoubkov. Nejvyššími vrcholem jsou Praha - 862 m (běžně nepřístupný) a Třemšín - 827 m. Jádrová oblast vrchoviny je využívána armádou jako vojenský výcvikový prostor, což činí tuto oblast běžně nepřístupnou. V oblasti je několik rybníků, nejvýznamnější jsou Dolejší Padrťský a Hořejší Padrťský rybník. Hluboké lesy, květnaté louky, drsné podnebí a venkovský ráz krajiny činí toto území krajinářsky mimořádně přitažlivé. V lesích se nachází nejvyšší bod okresu Plzeň – jih “Nad Maráskem” ( 800,5 m.n.m.). Uvnitř parku leží romantické vesnice Nové Mitrovice, Chynín a Železný Újezd, obklopené barevnými upolínovými loukami.

Březina

RO

Empírový zámeček z let 1790-1808 uprostřed angl. parku se vzácnými dřevinami (483 m), stáří buků, dubů zeravů až 500 let, kdysi i botanická zahrada. Ve 14. Stol. zde stával hrad, později centrum býv. Březinského panství Šternberků. Působiště mnoha význ. věd. a kult. Osobností - bratři Šternberkové, J.T. Lindacker, J. Černín, K.S. Amerling, V. Burian. Dnes lesnické učiliště.

Buben

PS

Zřícenina gotického hradu Heřmana z Bubna z pol. 14. stol. (1333) na skalnatém ostrohu nad ústím Plešnického potoka do Mže. Předhradí bylo chráněno jednak hlubokým příkopem, jednak kamennou – nyní již zaniklou – věží. Hrad byl opuštěn v pol 16. stol. a v r. 1657 je v kronikách uváděn jako zpustlý. Z původního objektu zachováno částečně pouze zdivo vnitřního paláce, zbytek věže a brány. Dnes je v podhradí chatová osada, hospoda, na levém břehu Mže stojí Zámecký mlýn se zachovalým vodním kolem a totem známé T.O. Modrá kotva.

Býkov

PS

Barokní dvůr mezi Horní Břízou a Hromnicí, postavený v letech 1703-1705 patřil plaskému klášteru. Dvůr v místě středověké osady stojí dnes v krajině osamocen, dříve sloužil zemědělským účelům - stodola s 3 mlaty a sýpkami, chlévy a stájemi, mléčnicí a velkou napájecí nádrží. Na portálu erb plaského opata Evžena Tyttla. Zchátralá památka však vstala jako Fénix z popela díky investici několika desítek milionů korun. Na cestě krajinou vás mile překvapí nádherně zrestaurované objekty, kaple s barokní freskou v kopuli, dobová kovárna, expozice historických zemědělských nástrojů, restaurace i plánované ubytovací prostory. Téměř zapomenutá lokalita se stala pro svůj vzhled i malebné okolí cílem mnoha výletníků.

 C

Čerchov

DO

Kvalitní lyžařské okruhy pro rekreační běžkaře v přeshraniční lyžařské oblasti ČerchovGibacht:

Oblast se nalézá na rozhraní vrcholové partie Českého a Bavorského lesa, pro svoji příznivou nadmořskou výšku (600 – 1000 m) nazývanou „Zelená střecha Evropy“. Nejvýznamnějšími vrcholy jsou Čerchov (1042 m) na české straně a Gibacht (938 m) na německé straně. Sdružení měst KlenčíDomažlice - WaldmünchenFurth im Wald udržuje společnými silami zimní provoz na 8 běžeckých tratích od lehkého 1,5 km dlouhého okruhu Althütte až po náročný 13,5 km dlouhý Čerchovský okruh. Na každém význačném rozcestí jsou umístěny informační tabule s mapkami, průběh tras je označen kilometrovníky se symbolem lyžaře a vzdáleností k dalšímu rozcestí.

Občerstvení na trase: Capartice, bufet na Čerchově

Jak se tam dostat: Nejlépe autem – (z Plzně jen 65 km), možnost parkování v Caparticích

Čertova kazatelna

PM

Přírodní památka, vyhlídkové místo. Členité pískovcové skály na levém břehu Mže v úseku mezi Radčicemi a Plzní. Z pěšiny romanticky se vinoucí po skalní koruně pěkné výhledy na západní část Plzně. Skály porostlé borovicemi bizardních tvarů.

Český les

DO TC CH

Rozsáhlý zalesněný horský masív - přírodní park - tvořící odpradávna přirozenou hranici mezi Čechami a Německem,.je geograficky rozdělen na dvě části. Jihovýchodní část se nazývá Šumava (na německé straně Böhmerwald), severozápadní část oddělená Všerubským průsmykem se nazývá Český les (na německé straně Böhmischer Wald). Pásmo Českého lesa se rozkládá na území tří okresů - Domažlicka, Tachovska a částečně Chebska. Nejvyšším vrcholem Českého lesa je Čerchov (1042 m), mezi další dominantní patří Dyleň (940 m), Havran (894 m) a Přimda (837 m). V 50. letech byla podél hranice vybudován systém elektrických plotů, strážních věží a ženijních zátarasů - tzv. železná opona. Jedinými a neomezenými pány této oblasti se stali příslušníci jednotek Pohraniční stráže. Vstup do pohraničního pásma z vnitrozemí byl prakticky vyloučen. Život a vývoj se zde zastavil. Mnoho obcí zaniklo a původní obyvatelstvo bylo vysídleno. Příroda však zůstala ušetřena negativních civilizačních vlivů. Od roku 1990 je opět tato krajina volně přístupná. Český les je chráněnou krajinnou oblastí.

Čižice

PJ

Obec leží asi 15 km jižně od Plzně ve vyhledávané rekreační oblasti na soutoku řeky Úhlavy a Lipského potoka. Celá oblast má žulové podloží, najdeme zde zatopené granodioritové lomy, buližníkovou skálu Kozí kámen. Obec leží mezi Tlustou horou, Šťáhlavem a Malincem, zalesněné okolí obce je vhodné pro pěší turistiku. Na parketu v přírodě se každoročně pod názvem ČIHULE pořádají letní zábavy známé i v širokém okolí. Své dlouholeté příznivce si získala i Husova pouť, která se slaví 6. července na malebné návsi pod lipami.

 D 

Darová

RO

V obci zrekonstruovaný populární přívoz přes Berounku (nákladem 1,5 mil. Kč), která je zde široká 80 m. Provozuje firma Staněk, majetek obce od r. 1997, dříve majetek okresní správy silnic. Přívoz se 107 letou tradicí, tj. od roku 1895. Nosnost přívozu 8 tun, tj. 3 osobní auta a jedno nákladní. Nejbližší silniční most v Chrástu vzdálen 13 km. Převozné 6 Kč/os., osobní auto 15 Kč. Sezóna přívoz  u od dubna do října. O stavbě mostu přes Berounku se neuvažuje z důvodu vysokých investičních nákladů. Na pravé straně Berounky na náhorní plošině Darovanský dvůr s 18 jamkovým golfovým hřištěm.

Dobřív

RO

Malebná vesnička rozprostírající se na březích Padrťského potoka je dnes známá jednak díky vodnímu hamru, který se zde nachází, jednak díky svým rázovitým roubeným chalupám, které jsou typické pro podbrdskou lidovou architekturu. Díky jejich skvělému stavu byla Dobřív vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Již od 15. století je Dobřív známa kvalitní železářskou výrobou. Z této doby se zachoval pouze vodní hamr, který je dnes unikátní technickou památkou. Jeho vnitřní vybavení pochází z doby od 17. do 20. století. Objekt je zpřístupněn, prohlídka je s odborným výkladem a ukázkou kovářských činností a běžných i uměleckých výrobků. Tlukot kovářských kladiv však na Hamru neutichá ani v současné době. Každý rok třetí sobotu v květnu, se zde koná Hamernický den a celá Dobřív se na jeden den vrátí do starých časů, všude jsou slyšet kovářská kladiva a k vidění je spousta dalších staročeských řemesel. Vodní hamr však není jedinou dobřívskou zajímavostí. Každý se jistě rád projde po starodávném kamenném, tzv. švédském mostě ze 17. století, který sloužil pro dopravu vojenského materiálu z dobřívského hamru. V předpolí mostu stojí plastika sv. Jana Nepomuckého z 18. století a na jednom ze soklů soch jsou instalovány zajímavé sluneční hodiny. Mezi hamrem a kamenným mostem vede podél vodního náhonu chráněná lipová alej k roubené Staré hospodě, kterou často navštěvoval známý český herec Jindřich Mošna. Jemu a postavám, které ztvárnil, je věnována pamětní síň. Obec Dobřív je vyhledávanou oázou klidu, místem s překrásnou okolní přírodou a bohatou historií. Určitě stojí za Vaši návštěvu. Krásné je i okolí obce, zejména hluboké lesy lákají návštěvníky k dlouhým procházkám a houbaření. Dnes k Dobřívi patří také osada Pavlovsko s 90 domy a 170 obyvateli, která je asi 3 kilometry severozápadně od Dobřívi na hlavní trase do Rokycan. Do katastru Pavlovska patří také celý lesní masív Žďár. Místní děti navštěvují dobřívskou školu již od dob Marie Terezie.

Dolanský most

PS

V údolí Berounky na silnici Chrást - Dolany. Nedaleký mlýn připomínán již v r. 1637, po požáru r. 1924 přestavěn. Na pravém břehu křižovatka turist. značených cest a vodácké tábořiště.

Druztová

PS

Obec nad L břehem Berounky, záznam již z r. 1351. Obec náležela panu Rackovi ze Švamberka, majiteli sousedícího hradu Věžka. Hrad zničen plzeňskými vojsky r. 1478. V 60. letech archeologický průzkum. Ze vysokého skalního ostrohu pěkný výhled do údolí Berounky i na Druztovou. V podhradí rybníček a malebné údolí s potokem. Mezi obcí a hradem Věžka zajímavý hřbitov s gotickým kostelem sv. Maří Magdaleny ze 14. stol. V obci obchod a restaurace u hřiště. Nedaleko přírodní rezervace Háj s dubohabrovým lesem a proti proudu od obce přírodní památka Malochova skalka (F. Maloch - plzeňský botanik, 1862-1940). Viz Naučná stezka Františka Malocha.

Dudákovský mlýn

TC

Východiště Naučné stezky Šipín leží na pravém břehu Úterského potoka těsně nad soutokem s Hadovkou, jv. od Konstantinových Lázní. Osadu Dudákovský mlýn tvořila hlavní obytná budova s mlýnicí a několik hospodářských objektů. Součástí osady býval i zbrojní hamr.

 E

Ejpovické útesy a jezero

 

PS

Dnešní jezero vzniklo zatopením vytěženého dolu. První zmínky o existenci dolu v Ejpovicích sahají až do 18. století, kdy zde bylo započato s těžbou železné rudy. Těžba byla zanedlouho po zahájení utlumena a znovu obnovena až v roce 1953. V tehdejších plánech bylo stanoveno, že celá lokalita bude vytěžena a současně bude zlikvidována i obec Ejpovice. V roce 1967 byla těžba železné rudy ukončena a důlní dílo se nechalo samovolně zatápět důlní a povrchovou vodou. Nyní má jezero rozlohu 44 ha a sahá do hloubky až 43 m. Jezero je využíváno převážně krekreačním účelům, jeho atraktivitu zvyšuje také existence přírodní památky, vyhlášené v roce 1993, ,,Ejpovické útesy“. Na severní straně je odkryto těleso, které patřilo skalním útesům spodnoordovického moře. Kromě zřetelných jevů způsobených příbojovou činností, jsou zde zachovány také původní organismy, které v tomto prostředí žily. Na břehu jezera se nyní nachází autokemp Diana, který je vyhledávaným cílem nejen domácích, ale ve velké míře i zahraničních turistů. Kolem kempu a jezera vede nově vybudována cyklostezka č. 3 z Plzně do Prahy.

 G

Gutštejn

TC

Zřícenina středověkého hradu nad romantickým údolím Hadovky. Zachována věž (nepřístupná) , část parkánu se zdmi tl. až 150 cm , sklepení vylámené ve skále, kamenné stěny se zachovalými střílnami a s náznakem prévetu (středověký předsunutý záchod na krakorcové konstrukci) ve střední část hradu. Díky svojí poloze na skalním ostrohu a téměř pohádkovému vzhledu je často vyhledáván filmaři  a fotografy.  Gutštejn leží na naučné stezce Šipín.